Capitol Tercer

AutoreAlex Seglers Gómez-Quintero
Occupazione dell'autoreProfesor de Derecho eclesiástico. Universidad Autónoma de Barcelona

CAPÍTOL TERCER

Els òrgans administratius competents en la gestió del pluralisme religiós

Ens correspon a continuació analitzar els òrgans de l’Administració pública que s’ocupen de gestionar els afers re l i g i o s o s . En primer lloc, ve u rem el paper atribuït al President del Consell de Ministres, després les Comissions de suport creades per a objectius i tasques més concretes i, en darrer terme, ens deturarem en les funcions de la Direcció Central dels Afers Cultuals.

3.1 El President del Consell de Ministres

La matèria competencial establerta a l’article 117 lletra c) CI resta conferida al President del Consell de Ministres, el qual, a petició de la confessió interessada, haurà de decidir si s’enceten –o no– al màxim nivell governamental les negociacions i la preparació del text que contindrà les disposicions de l’entesa.

En aquest sentit, el Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, disciplina l’ordenament, l’organització i les funcions de la Presidència, que actua sota l’impuls i la coordinació del President del Consell de Ministres. En el seu article 2 s’assenyala que:

“Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l’esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni: [...] e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione”.

Igualment, l’article 14.1 del Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, assenyala que al Ministeri de l’Interior li són atribuïdes les funcions i les competències relatives a la “tutela dei diritti civili”; mentre que a l’article 14.2 lletra d) es llegeix que “Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: [...] d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.”

3.2 Les Comissions sectorials de suport

L’aparell administratiu responsable de la gestió dels afers religiosos i de les relacions amb les esglésies es complementa amb sis Comissions de caràcter sectorial, les quals depenen jeràrquicament del Ministeri de l’Interior. Són les següents:

a) la Comissió interministerial per les intese amb les confessions religioses;

b) Comissió consultiva per a la llibertat religiosa;

c) Comissió governativa per a l’actuació de les disposicions de l’Acord entre Itàlia i la Santa Seu, signat el 18 de febrer de 1984, i ratificat per la llei 25 de març 1985, n. 121;

d) Comissió...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT